Informatii utile

 

1. Acte necesare pentru intocmirea dosarului de somaj
2. Acte necesare pentru ajutorul social
3. Suspendarea platii ajutorului de somaj
4. Incetarea platii indemnizatiei de somaj
5. Repunerea in plata dupa suspendare
6. Acte necesare pentru ...
7. Acte necesare pentru acordarea drepturilor privind stimularea mobilitatii fortei de munca
Acte necesare pentru intocmirea dosarului de somaj
 • Act de identitate - actele sunt necesare in copie si original;
 • Certificat de nastere - copie si orginal;
 • Certificat de casatorie - copie si original;
 • Act de studii si calificare - copie si original;
 • Adeverinta medicala (din care sa rezulta ca solicitantul este apt de munca si eventualele restrictii medicale) - eliberata de medicul de familie;
 • Adeverinta de venituri - eliberata de organele financiare;
 • Adeverinta eliberata de unitate 
 • Carnetul de munca - copie si orginal
 • Certificat privind stagiul de cotizare la bugetul asigurarilor pentru somaj (eliberat de A J.O.F.M  din judetul de unde provine solicitantul)

sus

Acte necesare pentru ajutorul social

Pentru persoanele care sunt deja in evidenta noastra actele necesare eliberarii adeverintei sunt:

 • Act de identitate original si copie xerox
 • Carnetul de munca

 Pentru persoanele care nu sunt in evidenta AJOFM Tulcea actele necesare eliberarii adeverintei sunt cele prezentate la intocmirea dosarului de somaj

sus

Suspendarea platii ajutorului de somaj

Are loc in urmatoarele situatii:

 •  la data la care nu si-au indeplinit obligatia de a se prezenta lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori sunt solicitati, la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca;
 • pe perioada indeplinirii obligatiilor militare;
 • la data incadrarii in munca, conform legii, cu contract individual de munca pe perioada determinata de cel mult 12 luni;
 • la data plecarii din tara pe o perioada mai mica de 3 luni, la cererea persoanei;
 • pe perioada in care este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate de pana la 12 luni;
 • la data pensionarii pentru invaliditate;
 • pe perioada acordarii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, a indemnizatiei de maternitate si a indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv de 3 ani in cazul copilului cu handicap;
 • pe perioada incapacitatii temporare de munca mai mare de 3 zile datorita accidentelor survenite in perioada cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare sau, dupa caz, a altor forme de pregatire profesionala, in timpul si din cauza practicii profesionale;
 • pe perioada acordarii platilor compensatorii, potrivit legii.

sus

Incetarea platii indemnizatiei de somaj
Are loc in urmatoarele situatii:
 • la data incadrarii in munca, conform legii, pentru o perioada mai mare de 12 luni;
 • la data cand realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri lunare mai mari decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata;
 • la 90 de zile de la data emiterii autorizatiei de functionare pentru a desfasura activitati independente sau a certificatului de inmatriculare, conform legii, daca realizeaza venituri lunare mai mari decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata;
 • la data refuzului nejustificat de a se incadra conform pregatirii sau nivelului studiilor intr-un loc de munca situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu;
 • la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala sau la data intreruperii acestora din motive imputabile persoanei;
 • daca perioada de pensionare pentru invaliditate depaseste 12 luni;
 • la data indeplinirii conditiilor de pensionare pentru limita de varsta, de la data solicitarii pensiei anticipate sau la data cand pensia de invaliditate devine nerevizuibila;
 • la data plecarii in strainatate a beneficiarului pentru o perioada mai mare de 3 luni;
 • la data inceperii executarii unei pedepse privative de libertate pentru o perioada mai mare de 12 luni;
 • in cazul decesului beneficiarului;
 • la data expirarii perioadei legale de plata;
 • la data expirarii perioadei in care era posibila repunerea in plata dupa suspendare
 • la data admiterii intr-o forma de invatamant in cazul somerilor absolventi.

sus

Repunerea in plata dupa suspendare
Repunerea in plata, dupa suspendare
 • In cazul neprezentarii lunare la viza, repunerea in plata se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tarziu de 60 de zile calendaristice de la data suspendarii.
 • Repunerea in plata se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data incetarii situatiei care a condus la suspendare in cazul in care suspendarea a avut loc din urmatoarele motive:
 • pe perioada indeplinirii obligatiilor militare;

 • la data incadrarii in munca, conform legii, cu contract individual de munca pe perioada determinata mai mica de 12 luni;

 • la data plecarii din tara pe o perioada mai mica de 3 luni, la cererea persoanei;

 • pe perioada in care este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate de pana la 12 luni;

 • la data pensionarii pentru invaliditate;

 • pe perioada acordarii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, a indemnizatiei de maternitate si a indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv de 3 ani in cazul copilului cu handicap;

 • pe perioada incapacitatii temporare de munca mai mare de 3 zile datorita accidentelor survenite in perioada cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare sau, dupa caz, a altor forme de pregatire profesionala, in timpul si din cauza practicii profesionale;

 • pe perioada acordarii platilor compensatorii, potrivit legii.

sus

Acte necesare pentru...

... eliberarea dispozitiilor de repartizare spre locuri de munca vacante a persoanelor aflate in cautare de loc de munca

 • Carnet de munca

 • Acte studii si calificare

 • Buletin de identitate

 • Carnet de somer( daca este cazul)

... acordarea indemnizatiei de somaj in cazul persoanelor provenite din munca

 • Act de identitate - actele sunt necesare in copie si original;
 • Certificat de nastere - copie si orginal;
 • Certificat de casatorie - copie si original;
 • Act de studii si calificare - copie si original;
 • Adeverinta medicala (din care sa rezulta ca solicitantul este apt de munca si eventualele restrictii medicale) - eliberata de medicul de familie;
 • Adeverinta de venituri - eliberata de organele financiare;
 • Adeverinta eliberata de unitate 
 • Carnetul de munca - copie si orginal
 • Certificat privind stagiul de cotizare la bugetul asigurarilor pentru somaj (eliberat de A J.O.F.M  din judetul de unde provine solicitantul)

... in cazul persoanelor provenite din munca pe langa actele enumerate mai sus se mai prezinta:

a) carnetul de munca, in original si in copie, sau, in cazul in care nu s-a Óntocmit carnetul de munca, adeverinţa eliberata de angajatori si vizata de inspectoratul teritorial de munca, din care sa rezulte perioadele in care s-a prestat activitatea, precum si data si motivul Óncetării raporturilor de munca sau de serviciu de la ultimul angajator;

b) adeverinta prevazuta la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) copie de pe hotararea definitiva de reintegrare in munca, atunci cand reintegrarea nu mai este posibila la unitatea la care persoana a fost incadrata in munca anterior din cauza incetarii definitive a activitatii sau la unitatea care a preluat patrimoniul acesteia;

d) dovada din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului, respectiv adeverinta de la unitatea care a preluat patrimoniul unitatii in care persoana a fost incadrata anterior, din care sa rezulte desfiintarea postului;

e)  declaratie pe propria raspundere a persoanei in cautarea unui loc de munca, in cazul in care aceasta nu poate obtine dovada din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului, urmand ca agentia locala pentru ocuparea fortei de munca sa verifice la organele competente veridicitatea declaratiei;

...  in cazul pensionarilor de invaliditate care isi redobandesc capacitatea de munca:

    a) carnetul de munca, in original si in copie, sau, in cazul in care nu s-a intocmit carnetul de munca, adeverinta eliberata de angajatori si vizata de inspectoratul teritorial de munca, din care sa rezulte perioadele in care s-a prestat activitatea, precum si data si motivul incetarii raporturilor de munca sau de serviciu de la ultimul angajator;

    b) decizia de revizuire medicala, in original si in copie, emisa de medicul expert al asigurarilor sociale, din care sa rezulte redobandirea capacitatii de munca;

    c) adeverinta de la ultima unitate sau dovada de la organele competente, din care sa rezulta ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior, respectiv din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;

... in cazul persoanelor ale caror raporturi de munca sau de serviciu au incetat in perioada de suspendare a acestora:

    a) carnetul de munca, in original si in copie, sau, in cazul in care nu s-a intocmit carnetul de munca, adeverinta eliberata de angajatori si vizata de inspectoratul teritorial de munca, din care sa rezulte perioadele in care s-a prestat activitatea, precum si data si motivul incetarii raporturilor de munca sau de serviciu de la ultimul angajator;

    b) dovada din care sa rezulte ca nu mai este posibila reluarea activitatii la angajator;

    c) declaratie pe propria raspundere a persoanei in cautarea unui loc de munca, in cazul in care aceasta nu poate obtine dovada din care sa rezulte ca reluarea activitatii nu mai este posibila la angajator, urmand ca agentia locala pentru ocuparea fortei de munca sa verifice la organele competente veridicitatea declaratiei;

    d) act din care sa rezulte data incetarii motivului pentru care au fost suspendate raporturile de munca sau de serviciu;

... in cazul persoanelor care au cel putin varsta de 18 ani si au incheiat contract de asigurare pentru somaj: copie de pe contractul de asigurare pentru somaj, incheiat cu agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza isi au domiciliul sau resedinta;

       ... in cazul absolventilor institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 16 ani, care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale:

    a) actul de absolvire a formei respective de invatamant, in original si in copie;

    b) declaratie pe propria raspundere a absolventilor ca nu urmeaza o forma de invatamant la data solicitarii dreptului;

    c) adeverinta eliberata de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, prin care se certifica data inregistrarii persoanei in evidentele proprii, in cazul in care persoana s-a inregistrat in vederea medierii pentru incadrare in munca la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, acreditat conform legii;

       ...in cazul absolventilor scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de minimum 16 ani, care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale:

    a) actul de absolvire a scolii speciale pentru persoane cu handicap, in original si in copie;

    b) declaratia absolventilor ca nu urmeaza o forma de invatamant la data solicitarii dreptului;

... acordarea indemnizatiei de somaj in cazul persoanelor care au efectuat stagiul militar

    a) livretul militar sau adeverinta de lasare la vatra, in original si in copie;

    b) declaratie pe propria raspundere ca inainte de efectuarea stagiului militar persoana nu a fost incadrata in munca;

    c) adeverinta eliberata de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, prin care se certifica data inregistrarii persoanei in evidentele proprii, in cazul in care persoana s-a inregistrat in vederea medierii pentru incadrare in munca la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, acreditat conform legii.

 ... luarea in evidenta ca somer neindemnizat

 • Act de identitate original si copie xerox

 • Carnet de munca

 • Acte studii si calificare

 • Adeverinta medicala cu specificatia apt de munca sau eventuale restrictii medicale +Dosar cu sina

sus

Acte necesare pentru acordarea drepturilor privind stimularea mobilitatii fortei de munca

  Pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 74 si 75 din lege, stimularea mobilitatii fortei de munca, persoanele indreptatite vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti, unde se afla in evidenta, urmatoarele documente:

 • o cerere conform modelului prezentat in anexa nr. 11, respectiv in anexa nr. 12;

 • actul de identitate, in copie, care sa ateste domiciliul stabil;

 • dovada incadrarii in munca printr-un act eliberat de angajator, cu precizarea locului de munca unde persoana urmeaza sa isi desfasoare activitatea;

 •  angajament pentru respectarea art. 76 alin. (1) din lege, conform modelului prevazut in anexa nr. 13, care constituie titlu executoriu, potrivit legii.

  Beneficiaza de aceste drepturi persoanele care se incadreaza in munca pe o perioada de cel putin 12 luni.

   In cazul incadrarii in munca intr-o localitate din alt judet, drepturile prevazute mai sus vor fi acordate de agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti unde beneficiarul s-a aflat in evidenta, urmand ca dosarul acestuia sa fie transferat la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza isi stabileste noul domiciliu, care va acorda si celelalte drepturi prevazute de lege si va urmari respectarea obligatiilor ce decurg din acordarea drepturilor.

   Drepturile prevazute la art. 74 sau 75 din lege se solicita in termen de maximum 12 luni de la data incadrarii in munca.

Dreptul sub forma de prima pentru absolventi  se acorda absolventilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • sunt absolventi ai institutiilor de invatamant sau absolventi ai scolilor speciale, in varsta de minimum 16 ani, inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta;

 • nu se regasesc in una dintre situatiile prevazute la art. 73^1 alin. (5) din lege;

 • nu au avut raporturi de munca sau de serviciu in perioada cuprinsa intre absolvirea studiilor si incadrarea in munca;

 • se incadreaza in munca potrivit art. 73^1 alin. (1) din lege in termen de 12 luni de la data absolvirii.

   Pentru acordarea primei prevazute la art. 73^1 alin. (1) din lege, persoanele indreptatite vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, unde se afla in evidenta, in termen de maximum 60 de zile de la data angajarii dupa absolvirea studiilor, urmatoarele documente:

 • cerere conform modelului prevazut in anexa nr. 23;

 •  actul de identitate al absolventului, in copie;

 • actul de absolvire a institutiei de invatamant, in copie;

 •  instiintare emisa de angajator privind incadrarea in munca;

 • actul in baza caruia absolventul a fost incadrat in munca, in copie;

 • declaratie pe propria raspundere a absolventului ca la data absolvirii studiilor si in perioada cuprinsa intre aceasta data si incadrarea in munca nu a avut raporturi de munca sau de serviciu, precum si ca la data solicitarii dreptului nu urmeaza o forma de invatamant;

 • declaratie pe propria raspundere a angajatorului din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani acesta nu a mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoana respectiva si nu are obligatia, potrivit legii, de a o angaja;

 • angajamentul absolventului pentru respectarea art. 76 alin. (1) din lege, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 13, care constituie titlu executoriu, potrivit legii.

  Termenul prevazut la alin. anterior este termen de decadere din dreptul de a beneficia de prima prevazuta la art. 73^1 alin. (1) din lege.

  Dreptul sub forma de prima, prevazut la art. 73^1 alin. (1) din lege, se acorda o singura data pentru fiecare dintre urmatoarele niveluri din cadrul sistemului national de invatamant reglementat prin Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

    a) invatamant secundar inferior, ciclul inferior al liceului sau scoala de arte si meserii;

    b) invatamant secundar superior sau invatamant postliceal;

    c) invatamant superior.

Dreptul prevazut la art. 73^1 alin. (2) din lege se acorda absolventilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

    a) li s-a stabilit dreptul la indemnizatie de somaj, potrivit legii;

    b) nu se regasesc in una dintre situatiile prevazute la art. 73^1 alin. (5) din lege;

    c) se incadreaza in munca potrivit art. 73^1 alin. (1) din lege;

    d) le inceteaza plata indemnizatiei de somaj potrivit art. 44 lit. a) din lege, ca urmare a incadrarii in munca;

    e) isi mentin raporturile de munca sau de serviciu cu angajatorul la care s-au incadrat in munca, pentru o perioada de cel putin 12 luni de la data angajarii.

   Pentru acordarea dreptului prevazut la art. 73^1 alin. (2) din lege, persoanele indreptatite vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, unde s-au aflat in evidenta sau, dupa caz, la care le-a fost transferat dosarul, in termen de maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajarii, urmatoarele documente:

    a) cerere conform modelului prevazut in anexa nr. 24;

    b) actul de identitate al absolventului, in copie;

    c) carnetul de munca, in copie, certificat si datat de angajator pe fiecare pagina, sau, in cazul in care nu s-a intocmit carnetul de munca, copie din registrul general de evidenta a salariatilor care sa cuprinda elementele de identificare, prevazute de lege, ale absolventului;

    d) declaratie pe propria raspundere a absolventului ca la data absolvirii studiilor nu avea raporturi de munca sau de serviciu, precum si ca la data solicitarii dreptului si in perioada in care se afla in plata indemnizatiei de somaj nu urma o forma de invatamant;

    e) declaratie pe propria raspundere a angajatorului din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani de la data angajarii acesta nu a mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoana respectiva si nu avea obligatia, potrivit legii, de a o angaja, pentru absolventii care nu au beneficiat de prima prevazuta la art. 73^1 alin. (1) din lege.

   Termenul prevazut la alin. anterior este termen de decadere din dreptul de a beneficia de suma prevazuta la art. 73^1 alin. (2) din lege.

   Dreptul prevazut la art. 73^1 alin. (2) din lege se acorda dupa mentinerea cu angajatorul la care s-au incadrat in munca a raporturilor de munca sau de serviciu pentru o perioada de cel putin 12 luni de la data angajarii de catre agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, unde absolventul s-a aflat in evidenta sau, dupa caz, i-a fost transferat dosarul.

   Dreptul prevazut la art. 73^1 alin. (2) din lege se poate cumula cu dreptul sub forma de prima prevazut la art. 73^1 alin. (1) din lege, precum si cu prima de incadrare prevazuta la art. 74 din lege sau cu prima de instalare prevazuta la art. 75 din lege.

sus