Se încarcă...
Intralegis 6.0 - CTCE Piatra Neamţ, 2009
www.ctce.ro
HOTARARE nr. 277 din 21 martie 2002(*actualizata*)
privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca
(actualizata pana la data de 25 noiembrie 2010*)

EMITENT: GUVERNUL


Data intrarii in vigoare:
03 Aprilie 2002


 0% 
 100% 
 -----------     *) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 3 aprilie 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt pana la data de 25 noiembrie 2010, cu modificarile si completarile aduse de HOTARAREA nr. 790 din 19 mai 2004; HOTĂRÂREA nr. 1.122 din 10 octombrie 2010.

    **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
    Art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.122 din 10 octombrie 2010 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 25 noiembrie 2010 prevede:
    "(1) Furnizorii de servicii de ocupare care, la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, deţin acreditarea pentru o perioadã de un an pot solicita obţinerea acreditãrii pe perioadã nedeterminatã în condiţiile prezentei hotãrâri, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de expirarea perioadei pentru care a fost acordatã acreditarea.
    (2) Furnizorii de servicii de ocupare care, la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, deţin acreditarea pe perioadã nedeterminatã au obligaţia, în termen de 90 de zile calendaristice de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, de a solicita preschimbarea certificatului de acreditare, fãrã a se supune unei noi proceduri de acreditare.
    (3) Neîndeplinirea obligaţiei prevãzute la alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 5.000 lei la 10.000 lei.
    (4) Constituie, de asemenea, contravenţie şi se sancţioneazã cu amenda prevãzutã la alin. (3) nerespectarea termenului stabilit prin procesul-verbal de control, încheiat de cãtre personalul cu atribuţii de control din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în vederea ducerii la îndeplinire a obligaţiei prevãzute la alin. (2).
    (5) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupã caz, de la data comunicãrii acestuia, jumãtate din minimul amenzii prevãzute la alin. (3). Aceastã posibilitate se menţioneazã expres în procesul-verbal încheiat de cãtre personalul cu atribuţii de control din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti."
    Aceste prevederi se completeazã cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, potrivit art. III din HOTĂRÂREA nr. 1.122 din 10 octombrie 2010 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 25 noiembrie 2010.
    De asemeni art. IV din HOTĂRÂREA nr. 1.122 din 10 octombrie 2010 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 25 noiembrie 2010 prevede:
    "(1) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncã judeţene şi a municipiului Bucureşti vor informa furnizorii de servicii de ocupare care, la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, deţin acreditarea pe perioadã nedeterminatã cu privire la obligaţia prevãzutã la art. II alin. (2).
    (2) Pe data acreditãrii furnizorului sau, dupã caz, pe data preschimbãrii certificatului de acreditare, în condiţiile art. II alin. (1) sau (2), înceteazã acreditarea filialelor, sucursalelor sau altor sedii secundare ale furnizorului. Furnizorul are obligaţia de a notifica existenţa filialelor, sucursalelor sau altor sedii secundare în termen de 5 zile lucrãtoare de la data obţinerii certificatului de acreditare, în caz contrar fiind aplicabile, în mod corespunzãtor, prevederile referitoare la filiale, sucursale şi alte sedii secundare ale furnizorilor, prevãzute la art. 4^3, 8 şi 17^3 din Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupãrii forţei de muncã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 277/2002, astfel cum sunt modificate prin prezenta hotãrâre.
    (3) Furnizorilor a cãror acreditare este suspendatã la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri şi care în termen de 30 de zile de la comunicarea mãsurii suspendãrii acreditãrii fac dovada înlãturãrii cauzelor pentru care s-a dispus aceastã mãsurã li se aplicã, în mod corespunzãtor, în raport cu perioada pentru care au fost acreditaţi, prevederile art. I alin. (1) sau (2)."

    In temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 129 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de munca,

    Guvernul României adopta prezenta hotãrâre.

     ARTICOL UNIC
    Se aproba Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupãrii forţei de munca, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                                 ADRIAN NĂSTASE

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
                              Ministrul muncii si
                             solidaritãţii sociale,
                                  Marian Sarbu

                         Ministrul finanţelor publice,
                            Mihai Nicolae Tãnãsescu


    ANEXA 1

                                  CRITERII
                    de acreditare a furnizorilor de servicii
            specializate pentru stimularea ocupãrii forţei de munca

    ART. 1
    Prezentele criterii de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupãrii forţei de munca, denumite în continuare criterii de acreditare, reglementeazã punerea în aplicare a prevederilor art. 129 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de munca, denumita în continuare lege.
    ART. 2
    (1) Serviciile specializate pentru stimularea ocupãrii forţei de munca, denumite în continuare servicii de ocupare, constau in:
    a) servicii de informare şi consiliere;
    b) servicii de mediere a muncii pe piaţa interna.


    (2) Serviciile prevãzute la alin. (1) sunt furnizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncã sau de alţi furnizori de servicii din România ori proveniţi din statele membre ale Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European, denumiţi în continuare furnizori, acreditaţi în condiţiile prevãzute de prezentele criterii de acreditare ori, dupã caz, supuşi procedurii de notificare.

-----------
    Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.122 din 10 octombrie 2010 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 25 noiembrie 2010.

    (3) Furnizorii pot fi persoane juridice din sectorul public sau privat ori persoane fizice autorizate sa desfãşoare o activitate independenta, conform legii.    ART. 3
    În vederea acreditãrii, furnizorii prevãzuţi la art. 2 alin. (2) trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele criterii:
    A. sã aibã prevãzut ca obiect de activitate serviciul pentru care se solicitã acreditarea;
    B. sã dispunã de baza materialã, dupã caz, pentru:
    a) evaluarea şi autoevaluarea personalitãţii în vederea orientãrii profesionale;
    b) efectuarea de teste de aptitudini, dezvoltarea abilitãţii şi încrederii în sine a persoanelor în cãutarea unui loc de muncã;
    c) instruire în tehnici şi metode de cãutare a unui loc de muncã şi de prezentare la interviuri în vederea ocupãrii;
    d) mediere electronicã;
    C. cel puţin 25% din personalul cu atribuţii în prestarea serviciilor de ocupare sã aibã studii superioare în una dintre specialitãţile: psihologie, pedagogie, drept, consiliere, precum şi experienţã de minimum 3 ani în domeniul serviciului pentru care se solicitã acreditarea.

----------
   Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.122 din 10 octombrie 2010 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 25 noiembrie 2010.    ART. 4
    (1) Acreditarea furnizorilor în condiţiile prevãzute de prezentele criterii de acreditare se face de cãtre Agenţia Naţionalã pentru Ocuparea Forţei de Muncã prin agenţiile pentru ocuparea forţei de muncã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în a cãror razã teritorialã îşi au sediul sau, dupã caz, domiciliul/reşedinţa.
    (2) Furnizorii de servicii de ocupare din statele membre ale Uniunii Europene şi din Spaţiul Economic European pentru care, pentru prestarea acestor servicii, în baza legislaţiei statului de provenienţã nu a fost necesarã obţinerea unei acreditãri sau autorizãri, nefiind astfel supuşi unor condiţii de acreditare sau autorizare, în cazul prestãrii acestor activitãţi în România, se supun aceloraşi condiţii de acreditare ca şi furnizorii din România, cu excepţia furnizorilor de servicii de ocupare care intenţioneazã sã presteze transfrontalier astfel de servicii pe teritoriul României, cu caracter temporar sau ocazional, şi care în cazul prestãrii activitãţii lor în România se supun procedurii de notificare.
    (3) Nu se supun acreditãrii furnizorii de servicii de ocupare din statele membre ale Uniunii Europene şi din Spaţiul Economic European care au fost supuşi unei astfel de condiţii în statul de origine sau de provenienţã.

----------
   Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.122 din 10 octombrie 2010 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 25 noiembrie 2010.


     ART. 4^1
    (1) În vederea prestãrii, cu caracter permanent în România, a serviciilor de ocupare prevãzute la art. 2 alin. (1), furnizorii de servicii de ocupare din statele membre ale Uniunii Europene şi din Spaţiul Economic European acreditaţi sau autorizaţi în baza legislaţiei statului de provenienţã au obligaţia de a notifica agenţia pentru ocuparea forţei de muncã judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, din unitatea administrativteritorialã în care se stabilesc cu caracter permanent în România, potrivit legii, şi au un sediu permanent sau, dupã caz, domiciliul/reşedinţa, anterior începerii prestãrii acestor servicii, în termen de 5 zile lucrãtoare de la data emiterii documentului prin care se atestã stabilirea cu caracter permanent în România.
    (2) Notificarea prevãzutã la alin. (1) se realizeazã prin depunerea sau transmiterea la agenţia pentru ocuparea forţei de muncã judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, din unitatea administrativ-teritorialã în care furnizorii se stabilesc cu caracter permanent în România, potrivit legii, şi au un sediu permanent sau, dupã caz, domiciliul/reşedinţa, a formularului al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 1, însoţit de urmãtoarele documente:
    a) documentul care atestã acreditarea sau autorizarea furnizorului în statul de provenienţã pentru prestarea serviciilor de ocupare prevãzute la art. 2 alin. (1), eliberat de autoritatea competentã din statul membru respectiv, în copie certificatã de cãtre furnizor, însoţit de o traducere necertificatã în limba românã a acestui document;
    b) certificat de cazier judiciar sau document echivalent, eliberat de autoritatea emitentã din statul membru de stabilire, în copie certificatã de cãtre furnizor, însoţit de o traducere necertificatã în limba românã;
    c) certificat de cazier fiscal sau document echivalent, eliberat de autoritatea emitentã din statul membru de stabilire, în copie certificatã de cãtre furnizor, însoţit de o traducere necertificatã în limba românã;
    d) actul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în copie;
    e) acte doveditoare sau declaraţie pe propria rãspundere a furnizorului, care sã ateste cã acesta nu se aflã în statul de provenienţã în situaţia de insolvenţã, în procedurã de executare silitã, reorganizare judiciarã, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specialã, nu are activitãţile prin care asigurã acordarea serviciilor de ocupare suspendate sau restricţii asupra acestora ori cã nu se aflã în alte situaţii similare reglementate de lege.
    (3) Agenţia pentru ocuparea forţei de muncã judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, notificatã potrivit prevederilor alin. (2), acceptã orice document dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau Spaţiul Economic European emis într-un scop echivalent îndeplinirii condiţiilor prevãzute la alin. (2) lit. a), b), c) şi e) sau din care reiese clar cã sunt îndeplinite cerinţele prevãzute la alin. (2) lit. a), b), c) şi e).
    (4) Pentru a presta serviciile de ocupare prevãzute la art. 2 alin. (1) în România, furnizorii prevãzuţi la alin. (1) au obligaţia sã îndeplineascã criteriile prevãzute la art. 3, precum şi obligaţiile prevãzute la art. 8 lit. a)-l).
    (5) Obligaţia prevãzutã la art. 8 lit. k) privind informarea agenţiei pentru ocuparea forţei de muncã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti cu privire la schimbãrile în urma cãrora condiţiile de prestare a serviciilor de ocupare în România nu mai sunt îndeplinite la nivelul filialelor, sucursalelor sau al altor sedii secundare se considerã îndeplinitã în situaţia în care aceastã informare s-a realizat de cãtre filiala, sucursala sau sediul secundar respectiv.

----------
    Art. 4^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.122 din 10 octombrie 2010 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 25 noiembrie 2010.


     ART. 4^2
    (1) Furnizorii de servicii de ocupare stabiliţi într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European, care au dreptul legal de a presta astfel de servicii în baza legislaţiei statului de provenienţã, fiind supuşi sau nu, dupã caz, unei proceduri de acreditare ori autorizare pentru prestarea respectivelor servicii de ocupare, în situaţia în care intenţioneazã sã presteze transfrontalier astfel de servicii pe teritoriul României, cu caracter temporar sau ocazional, au obligaţia de a notifica agenţia pentru ocuparea forţei de muncã judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti în a cãrei razã teritorialã intenţioneazã sã îşi desfãşoare activitatea cu privire la prestarea acestor servicii pe teritoriul României.
    (2) Notificarea prestãrii serviciilor de ocupare în regim transfrontalier se realizeazã de cãtre furnizorii prevãzuţi la alin. (1), cu cel puţin 5 zile lucrãtoare anterior începerii activitãţii, prin depunerea sau transmiterea la agenţia pentru ocuparea forţei de muncã judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti în a cãrei razã teritorialã intenţioneazã sã îşi desfãşoare activitatea a formularului al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 2, însoţit de urmãtoarele documente:
    a) documentul prin care se face dovada stabilirii în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European;
    b) documentul care atestã acreditarea sau autorizarea furnizorului pentru prestarea serviciilor de ocupare prevãzute la art. 2 alin. (1), eliberat de autoritatea competentã din statul membru de stabilire, în copie certificatã de cãtre furnizor, însoţit de o traducere necertificatã în limba românã a acestui document, în cazul furnizorului de servicii de ocupare stabilit într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European, a cãrui legislaţie prevede obligaţia obţinerii unei acreditãri sau autorizaţii pentru prestarea serviciilor de ocupare ori, în cazul furnizorului de servicii de ocupare stabilit într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, a cãrui legislaţie nu prevede obligaţia obţinerii unei acreditãri ori autorizaţii pentru obţinerea dreptului de prestare a serviciilor de ocupare, documentul doveditor din care sã rezulte faptul cã furnizorul nu a încãlcat în statul de provenienţã legislaţia privind prestarea serviciilor de ocupare, în copie certificatã de cãtre furnizor, însoţit de o traducere necertificatã în limba românã a acestui document, sau declaraţie pe propria rãspundere a furnizorului din care sã rezulte cã nu a încãlcat în statul de provenienţã legislaţia privind prestarea serviciilor de ocupare prevãzute la art. 2 alin. (1);
    c) certificat de cazier judiciar sau document echivalent, eliberat de autoritatea emitentã din statul membru de stabilire, în copie certificatã de cãtre furnizor, însoţit de o traducere necertificatã în limba românã;
    d) certificat de cazier fiscal sau document echivalent, eliberat de autoritatea emitentã din statul membru de stabilire, în copie certificatã de cãtre furnizor, însoţit de o traducere necertificatã în limba românã;
    e) acte doveditoare sau declaraţie pe propria rãspundere a furnizorului, care sã ateste cã acesta nu se aflã în statul de provenienţã în situaţia de insolvenţã, în procedurã de executare silitã, reorganizare judiciarã, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specialã, nu are activitãţile prin care asigurã acordarea serviciilor de ocupare suspendate sau restricţii asupra acestora ori cã nu se aflã în alte situaţii similare reglementate de lege.
    (3) Agenţia pentru ocuparea forţei de muncã judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, notificatã potrivit alin. (2), acceptã orice document dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European emis într-un scop echivalent îndeplinirii condiţiilor prevãzute la alin. (2) ori din care reiese clar cã sunt îndeplinite cerinţele prevãzute la alin. (2).
    (4) Pentru a presta transfrontalier, cu caracter temporar sau ocazional, serviciile de ocupare prevãzute la art. 2 alin. (1) pe teritoriul României, furnizorii prevãzuţi la alin. (1) au obligaţia sã îndeplineascã criteriile prevãzute la art. 3, precum şi obligaţiile prevãzute la art. 8 lit. a)-k).

---------
    Art. 4^2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.122 din 10 octombrie 2010 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 25 noiembrie 2010.


     ART. 4^3
    (1) Furnizorii serviciilor de ocupare prevãzute la art. 2 alin. (1) care se supun procedurii de acreditare în baza prezentelor criterii de acreditare, precum şi cei prevãzuţi la art. 4^1, cu excepţia persoanelor fizice autorizate sã desfãşoare o activitate independentã şi a furnizorilor stabiliţi într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European care presteazã transfrontalier astfel de servicii pe teritoriul României, cu caracter temporar sau ocazional, au obligaţia sã notifice agenţiei pentru ocuparea forţei de muncã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti înfiinţarea pe teritoriul României de filiale, sucursale ori alte sedii secundare ale cãror activitãţi intrã în sfera de aplicare a regimului de acreditare reglementat prin prezentele criterii de acreditare.
    (2) Notificarea înfiinţãrii de filiale, sucursale sau alte sedii secundare, prevãzutã la alin. (1), se realizeazã anterior începerii prestãrii de activitãţi în cadrul acestor entitãţi ale furnizorului, în termen de 5 zile lucrãtoare de la data emiterii documentului prin care se atestã înfiinţarea acestora.
    (3) Notificarea prevãzutã la alin. (1) se realizeazã prin depunerea sau transmiterea la agenţia pentru ocuparea forţei de muncã judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti în a cãrei razã teritorialã funcţioneazã respectivele filiale, sucursale sau alte sedii secundare a formularului al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 3, însoţit de urmãtoarele documente:
    a) documentul care atestã acreditarea sau autorizarea în statul de provenienţã ori, dupã caz, în România, pentru prestarea serviciilor de ocupare prevãzute la art. 2 alin. (1), a furnizorului care înfiinţeazã respectiva filialã, sucursalã sau alt sediu secundar, eliberat de autoritatea competentã din statul membru respectiv sau, dupã caz, din România, în copie certificatã de cãtre furnizor, însoţit, dupã caz, de o traducere necertificatã în limba românã a acestui document;
    b) actul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a filialei, sucursalei sau a altui sediu secundar, în copie;
    c) acte doveditoare sau declaraţie pe propria rãspundere a furnizorului, din care sã rezulte cã furnizorul care înfiinţeazã respectiva filialã, sucursalã ori alt sediu secundar nu a sãvârşit infracţiuni în legãturã cu serviciile de ocupare pe care le presteazã, precum şi acte doveditoare sau declaraţie pe propria rãspundere a furnizorului, care sã ateste cã acesta nu se aflã în situaţia de insolvenţã, în procedurã de executare silitã, reorganizare judiciarã, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specialã, nu are activitãţile prin care asigurã acordarea serviciilor de ocupare suspendate sau restricţii asupra acestora, nu existã hotãrâri judecãtoreşti definitive de condamnare în legãturã cu încãlcarea legislaţiei privind prestarea serviciilor de ocupare ori cã nu se aflã în alte situaţii similare reglementate de lege;
    d) declaraţie pe propria rãspundere a furnizorului, din care sã rezulte îndeplinirea de cãtre filialã, sucursalã sau de cãtre orice alt sediu secundar înfiinţat a criteriilor prevãzute la art. 3.
    (4) Agenţia pentru ocuparea forţei de muncã judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, notificatã potrivit prevederilor alin. (1), acceptã orice document dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau din Spaţiul Economic European emis într-un scop echivalent îndeplinirii condiţiilor prevãzute la alin. (3) ori din care reiese clar cã sunt îndeplinite cerinţele prevãzute la alin. (3).
    (5) Filialele, sucursalele şi celelalte sedii secundare înfiinţate de furnizorii de servicii de ocupare, ale cãror activitãţi intrã în sfera de aplicare a regimului de acreditare reglementat prin prezentele criterii de acreditare, au obligaţia sã îndeplineascã criteriile prevãzute la art. 3, precum şi sã respecte condiţiile prevãzute la art. 8 lit. a)-k).
    (6) Obligaţia prevãzutã la art. 8 lit. k) privind informarea agenţiei pentru ocuparea forţei de muncã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti cu privire la schimbãrile în urma cãrora condiţiile de acordare a acreditãrii sau, dupã caz, de prestare a serviciilor de ocupare în România nu mai sunt îndeplinite la nivelul filialelor, sucursalelor sau al altor sedii secundare se considerã îndeplinitã în situaţia în care aceastã informare s-a realizat de cãtre furnizorul care a înfiinţat filiala, sucursala sau sediul secundar respectiv.

---------
    Art. 4^3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.122 din 10 octombrie 2010 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 25 noiembrie 2010.    ART. 5
    (1) În vederea obţinerii acreditãrii, furnizorii, inclusiv cei din statele membre ale Uniunii Europene şi din Spaţiul Economic European care nu au fost supuşi unei astfel de condiţii în statul de provenienţã, dar care în situaţia în care presteazã servicii de ocupare în România, în regim de stabilire, se supun astfel obligaţiei de acreditare în condiţiile prezentelor criterii de acreditare, cu excepţia furnizorilor de servicii de ocupare care intenţioneazã sã presteze transfrontalier astfel de servicii pe teritoriul României, cu caracter temporar sau ocazional, care, în cazul prestãrii activitãţii lor în România, se supun procedurii de notificare conform prevederilor art. 4^2, vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în a cãrei razã teritorialã furnizorii respectivi îşi au sediul sau, dupã caz, domiciliul, o cerere însoţitã de urmãtoarele documente:
    1. documente care dovedesc înregistrarea, în copie certificatã de furnizor, dupã caz:
    a) autorizaţia pentru desfãşurarea de activitãţi independente;
    b) certificat de înregistrare emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
    c) certificat de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
    2. actul constitutiv din care sã rezulte cã obiectul de activitate cuprinde serviciul pentru care se solicitã acreditarea, în situaţia în care în documentul prevãzut la pct. 1 nu este prevãzut obiectul de activitate, în copie certificatã de furnizor;
    3. documente care atestã eligibilitatea:
    a) acte doveditoare sau declaraţie pe propria rãspundere a furnizorului, din care sã rezulte cã acesta nu a sãvârşit infracţiuni în România sau, dupã caz, în statul de provenienţã în legãturã cu serviciile de ocupare pe care le presteazã;
    b) acte doveditoare sau declaraţie pe propria rãspundere a furnizorului, care sã ateste cã acesta nu se aflã în România ori dupã caz, în statul de provenienţã în situaţia de insolvenţã, în procedurã de executare silitã, reorganizare judiciarã, faliment, dizolvare, lichidare sau administrare specialã, nu are activitãţile prin care asigurã acordarea serviciilor de ocupare suspendate ori restricţii asupra acestora, nu existã hotãrâri judecãtoreşti definitive de condamnare în legãturã cu încãlcarea legislaţiei privind prestarea serviciilor de ocupare sau cã nu se aflã în alte situaţii similare reglementate de lege;
    4. documente care dovedesc capacitatea tehnicã şi managerialã:
    a) documente care atestã situaţia juridicã a spaţiului în care presteazã serviciul pentru care solicitã acreditarea, în copie certificatã de furnizor;
    b) declaraţie care conţine informaţii privind baza materialã prevãzutã la art. 3 lit. B, inclusiv dotãrile specifice, echipamentul tehnic şi alte mijloace fixe pe care se angajeazã sã le utilizeze pentru realizarea serviciului pentru care solicitã acreditarea;
    c) declaraţie care conţine informaţii privind descrierea serviciului oferit, respectiv modul de organizare şi obiectivele stabilite, grupurile-ţintã, asigurarea cu personal de specialitate;
    d) documente care atestã îndeplinirea condiţiilor prevãzute la art. 3 lit. C, în copie certificatã de furnizor. Experienţa în domeniul serviciului pentru care se solicitã acreditarea se atestã prin: curriculum vitae-model european;
    5. dovada achitãrii taxei de acreditare ca urmare a plãţii acestei taxe direct la sediul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sau prin virament bancar în contul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
    (2) În vederea acordãrii acreditãrii furnizorilor din statele membre ale Uniunii Europene şi din Spaţiul Economic European care nu au fost supuşi unei astfel de condiţii în statul de provenienţã, dar care, în situaţia în care presteazã în regim de stabilire, în mod permanent, servicii de ocupare în România, se supun astfel obligaţiei de acreditare în condiţiile prezentelor criterii de acreditare, agenţia pentru ocuparea forţei de muncã judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti acceptã orice document dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau din Spaţiul Economic European emis într-un scop echivalent documentelor prevãzute la alin. (1) pct. 2-4 ori din care reiese clar cã sunt îndeplinite cerinţele prevãzute la alin. (1) pct. 2-4.
    (3) Documentele prevãzute la alin. (2) se depun în copie certificatã de furnizor, însoţite de traducerea necertificatã în limba românã.

---------
   Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.122 din 10 octombrie 2010 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 25 noiembrie 2010.    ART. 6
    (1) Pe baza documentelor depuse sau transmise, agenţia pentru ocuparea forţei de muncã judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti va evalua îndeplinirea criteriilor de acreditare prevãzute la art. 3 şi a cerinţelor prevãzute la art. 5 alin. (1) pct. 3 şi va soluţiona cererea în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrãrii documentaţiei complete.
    (2) Termenul prevãzut la alin. (1) poate fi prelungit o singurã datã, pentru o perioadã de maximum 15 zile calendaristice, fãrã a afecta prin aceastã prelungire valabilitatea documentelor depuse iniţial. Prelungirea termenului prevãzut la alin. (1), precum şi durata acestei prelungiri se motiveazã în mod corespunzãtor de cãtre agenţia pentru ocuparea forţei de muncã judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti şi se notificã solicitantului acreditãrii înainte de expirarea termenului iniţial.
    (3) Agenţia pentru ocuparea forţei de muncã judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti are obligaţia de a transmite solicitanţilor de acreditare, în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii cererii, o confirmare de primire, cu specificarea termenului de procesare a cererii, care se poate prelungi potrivit alin. (2), a cãilor de atac disponibile şi, dupã caz, cu menţiunea cã în lipsa unui rãspuns în termenul specificat şi, dupã caz, prelungit acreditarea se considerã acordatã.
    (4) În situaţia în care, în vederea obţinerii acreditãrii, cererea şi documentaţia primitã nu sunt complete, solicitantul este informat în cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 5 zile lucrãtoare de la primirea acestora, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data comunicãrii informãrii, precum şi cu privire la consecinţele asupra termenului de procesare a cererii, prevãzut la alin. (1) şi, dupã caz, la alin. (2).
    (5) În cazul în care o cerere este respinsã pentru motive de naturã proceduralã, solicitantul este informat în cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 5 zile lucrãtoare de la depunerea cererii, respectiv expirarea termenului de 30 de zile calendaristice prevãzut la alin. (4).

----------
   Art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.122 din 10 octombrie 2010 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 25 noiembrie 2010.    ART. 7
    (1) Acreditarea furnizorilor care îndeplinesc criteriile de acreditare prevãzute la art. 3 şi cerinţele prevãzute la art. 5 alin. (1) pct. 3 se face prin eliberarea unui certificat de acreditare, al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 4.
    (2) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor comunica Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncã, în termen de 15 zile de la eliberare, o copie a certificatului de acreditare.
    (3) În vederea înregistrãrii furnizorilor acreditaţi în condiţiile prezentelor criterii de acreditare, precum şi a furnizorilor de servicii de ocupare din statele membre ale Uniunii Europene şi din Spaţiul Economic European acreditaţi sau autorizaţi în baza legislaţiei statului de provenienţã, care presteazã cu caracter permanent în România serviciile de ocupare prevãzute la art. 2 alin. (1), Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncã înfiinţeazã Registrul naţional al furnizorilor de servicii de ocupare, care cuprinde toţi furnizorii de servicii de ocupare acreditaţi sau care, dupã caz, au notificat agenţiile pentru ocuparea forţei de muncã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti potrivit prevederilor art. 4^1, al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 5.
    (4) Pentru evidenţa furnizorilor de servicii de ocupare stabiliţi într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European, care presteazã transfrontalier aceste servicii pe teritoriul României, cu caracter temporar sau ocazional, şi au notificat agenţiile pentru ocuparea forţei de muncã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti potrivit prevederilor art. 4^2, Agenţia Naţionalã pentru Ocuparea Forţei de Muncã înfiinţeazã Registrul naţional al furnizorilor de servicii de ocupare din alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European care presteazã transfrontalier servicii de ocupare pe teritoriul României, al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 6.
    (5) Modul de gestionare a registrelor prevãzute la alin. (3) şi (4), precum şi de efectuare a înregistrãrilor se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncã.
    (6) Date din cuprinsul registrelor prevãzute la alin. (3) şi (4) se fac publice pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncã.
    (7) Modelul registrelor prevãzute în anexele nr. 5 şi 6 se poate modifica prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncã.

---------
   Art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.122 din 10 octombrie 2010 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 25 noiembrie 2010.    ART. 8
    Furnizorii acreditaţi în condiţiile prezentelor criterii de acreditare au urmãtoarele obligaţii:
    a) sã presteze serviciile de ocupare în condiţiile prevãzute de lege;
    b) sã trateze clienţii fãrã discriminare pe criterii de sex, vârstã, religie, cetãţenie, naţionalitate, rasã, opinie politicã, origine socialã, origine etnicã, statut familial, loc de reşedinţã, sediu şi sã respecte principiul egalitãţii şanselor;
    c) sã asigure confidenţialitatea datelor şi informaţiilor despre clienţi şi sã permitã accesul acestora la datele personale, precum şi sã asigure mãsurile necesare în vederea protecţiei datelor beneficiarilor de servicii de ocupare;
    d) sã asigure informarea persoanelor pentru care presteazã serviciile de ocupare prevãzute la art. 2 alin. (1) cu privire la legislaţia muncii în vigoare, inclusiv cu privire la obligaţiile de informare care revin angajatorilor, potrivit prevederilor legale, anterior încheierii sau modificãrii contractului individual de muncã, precum şi cu privire la instituţiile şi organismele la care pot apela în cazul în care drepturile lor legale sunt încãlcate;
    e) sã deţinã informaţii cu privire la raporturile stabilite de cãtre persoanele pentru care au prestat servicii de mediere a muncii cu angajatorii sau entitãţile asimilate acestora;
    f) sã permitã accesul personalului cu atribuţii de control al agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi al altor instituţii şi organe de control, în vederea exercitãrii de cãtre aceştia a atribuţiilor de control potrivit prevederilor legale, şi sã prezinte la solicitarea acestora toate informaţiile, datele şi documentele necesare în vederea exercitãrii controlului;
g) sã îndeplineascã obligaţiile prevãzute la art. 26 şi 27 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 68/2010 ;
    h) sã deţinã, în situaţia prestãrii serviciilor de mediere a muncii, pentru buna desfãşurare a activitãţii, o bazã de date privind persoanele în cãutarea unui loc de muncã şi cererea de forţã de muncã din partea angajatorilor, iar în situaţia prestãrii serviciilor de informare şi consiliere profesionalã, informaţii privind programele de formare profesionalã pentru care existã furnizori de formare profesionalã autorizaţi, potrivit legii, precum şi baza materialã prevãzutã la art. 3 lit. B lit. a)-c);
i) sã comunice lunar agenţiei pentru ocuparea forţei de muncã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cãrei razã teritorialã îşi au sediul sau, dupã caz, îşi desfãşoarã activitatea, date privind numãrul şomerilor mediaţi şi încadraţi în muncã, conform anexei nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 174/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumite în continuare norme metodologice;
    j) sã comunice agenţiei pentru ocuparea forţei de muncã judeţene sau, dupã caz, a municipiului Bucureşti, la termenele, cu periodicitatea şi în forma solicitatã sau stabilitã potrivit prevederilor legale, toate datele şi informaţiile necesare Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncã pentru îndeplinirea atribuţiilor sale prevãzute de lege;
    k) sã informeze agenţia pentru ocuparea forţei de muncã judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, care a acordat acreditarea sau, dupã caz, a fost notificatã de cãtre furnizor, cu privire la schimbãrile în urma cãrora condiţiile de acordare a acreditãrii ori, dupã caz, de prestare a serviciilor de ocupare în România nu mai sunt îndeplinite, inclusiv cu privire la schimbãrile de aceeaşi naturã care intervin în desfãşurarea activitãţii filialelor, sucursalelor sau altor sedii secundare ale cãror activitãţi intrã în sfera de aplicare a regimului de acreditare reglementat prin prezentele criterii de acreditare, în maximum 10 zile calendaristice de la data producerii acestora;
    l) sã îndeplineascã obligaţia de notificare prevãzutã la art. 4^3;
    m) sã predea în termen de cel mult 3 zile lucrãtoare agenţiei pentru ocuparea forţei de muncã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care a acordat acreditarea, certificatul de acreditare eliberat, în situaţia în care acreditarea le este retrasã.

------------
   Art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.122 din 10 octombrie 2010 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 25 noiembrie 2010.    ART. 9
    În cazul în care furnizorul nu îndeplineşte criteriile de acreditare prevãzute la art. 3 şi cerinţele prevãzute la art. 5 sau documentaţia depusã este incompletã la data expirãrii termenului prevãzut la art. 6 alin. (4), agenţia pentru ocuparea forţei de muncã judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti va respinge cererea de acreditare prin decizie de respingere, pe care o va comunica furnizorului, însoţitã de motivele pentru care s-a dispus în acest sens, restituindu-i totodatã documentaţia depusã.

-----------
   Art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.122 din 10 octombrie 2010 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 25 noiembrie 2010.
    ART. 10
    (1) Acreditarea se acordã pe perioadã nedeterminatã.
    (2) Furnizorul se considerã acreditat de la data eliberãrii certificatului de acreditare prevãzut la art. 7 alin. (1).
    (3) Obligaţia de notificare prevãzutã la art. 4^1 şi 4^2 se considerã îndeplinitã în situaţia depunerii sau transmiterii notificãrii împreunã cu toate documentele care însoţesc aceastã notificare.

--------
   Art. 10 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.122 din 10 octombrie 2010 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 25 noiembrie 2010.    ART. 11
    (1) Acreditarea furnizorilor acordatã în condiţiile prezentelor criterii de acreditare poate fi suspendatã de cãtre agenţiile pentru ocuparea forţei de muncã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la solicitarea expresã a furnizorului acreditat sau dacã se constatã de cãtre personalul cu atribuţii de control din cadrul acestor instituţii, precum şi din cadrul altor instituţii şi autoritãţi, care au potrivit legii atribuţii în acest sens, urmãtoarele:
    a) nu mai sunt îndeplinite criteriile de acreditare prevãzute la art. 3;
    b) nu s-au respectat obligaţiile prevãzute la art. 8;
    c) s-au înregistrat reclamaţii şi sesizãri din partea beneficiarilor serviciilor de ocupare şi s-a constatat de cãtre personalul cu atribuţii de control temeinicia acestora.
    (2) Decizia privind suspendarea acreditãrii se comunicã în scris furnizorilor, în termen de 15 zile de la data constatãrii uneia dintre situaţiile prevãzute la alin. (1) sau, dupã caz, de la data înregistrãrii cererii furnizorului prin care se solicitã suspendarea acreditãrii.
    (3) În perioada de suspendare a acreditãrii, furnizorii nu mai pot presta serviciul pentru care au fost acreditaţi şi pentru care s-a dispus mãsura suspendãrii.
(4) Suspendarea acreditãrii înceteazã dacã, în termen de 45 de zile calendaristice de la comunicarea acesteia, furnizorii dovedesc înlãturarea cauzelor care au stat la baza luãrii acestei mãsuri şi fac dovada plãţii amenzilor stabilite, dupã caz, conform prevederilor prezentelor criterii de acreditare şi ale Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 49/2009 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 68/2010 .
    (5) Suspendarea acreditãrii dispusã la solicitarea expresã a furnizorului acreditat înceteazã la data solicitatã de acesta, dar nu mai târziu de 60 de zile calendaristice de la comunicarea suspendãrii acreditãrii.
    (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), acreditarea furnizorului nu se suspendã în condiţiile în care situaţiile prevãzute la alin. (1) se constatã la nivelul unei filiale, sucursale sau altui sediu secundar al furnizorului acreditat.
    (7) În situaţia prevãzutã la alin. (6), furnizorul poate presta serviciile de ocupare pentru care a fost acreditat la toate celelalte filiale, sucursale sau alte sedii secundare, cu excepţia celei la care s-a constatat una dintre situaţiile prevãzute la alin. (1) şi la care, începând cu data constatãrii acestei situaţii de cãtre personalul cu atribuţii de control, furnizorul are obligaţia de a înceta prestarea activitãţii respective.
    (8) Controlul la nivelul filialelor, sucursalelor şi al altor sedii secundare ale furnizorului acreditat se poate realiza de cãtre personalul cu atribuţii de control din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cãror razã teritorialã este sediul furnizorului sau în a cãror razã teritorialã funcţioneazã filialele, sucursalele şi alte sedii secundare ale furnizorului, precum şi de personalul cu atribuţii de control prevãzut la alin. (1).
(9) Reluarea prestãrii serviciului pentru care furnizorul a fost acreditat în respectivele filiale, sucursale sau alte sedii secundare se poate realiza dacã, în termen de 45 de zile calendaristice de la data constatãrii prevãzute la alin. (7), furnizorul dovedeşte agenţiei pentru ocuparea forţei de muncã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în raza cãreia funcţioneazã respectiva filialã, sucursalã sau alt sediu secundar, cã nu se mai încadreazã în una dintre situaţiile prevãzute la alin. (1) şi face dovada plãţii amenzilor stabilite, dupã caz, conform prevederilor prezentelor criterii de acreditare şi ale Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 49/2009 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 68/2010 .
    (10) Neîndeplinirea obligaţiei prevãzute la alin. (7) atrage retragerea acreditãrii acordate furnizorului pentru întreaga sa activitate şi sancţionarea acestuia conform prevederilor legale.
    (11) În urma constatãrii uneia dintre situaţiile prevãzute la alin. (1) la nivelul unei filiale, sucursale sau al altui sediu secundar al furnizorului acreditat, se pot efectua de cãtre persoanele cu atribuţii de control controale ale activitãţii furnizorului şi la celelalte filiale, sucursale sau alte sedii secundare ale acestuia.

-----------
   Art. 11 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.122 din 10 octombrie 2010 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 25 noiembrie 2010.    ART. 12
(1) Acreditarea poate fi retrasã la expirarea termenului prevãzut la art. 11 alin. (5) sau dacã furnizorii acreditaţi în condiţiile prezentelor criterii de acreditare nu fac dovada înlãturãrii cauzelor pentru care s-a dispus suspendarea, precum şi dovada plãţii amenzilor stabilite, dupã caz, conform prevederilor prezentelor criterii de acreditare şi ale Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 49/2009 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 68/2010 , în termenul prevãzut la art. 11 alin. (4) şi (9), precum şi în situaţia prevãzutã la art. 11 alin. (10).
(2) Furnizorii cãrora li s-a retras acreditarea pot solicita o noua acreditare numai dupã ce fac dovada plãţii amenzilor stabilite, dupã caz, conform prevederilor prezentelor criterii de acreditare şi ale Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 49/2009 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 68/2010 .

----------
   Art. 12 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.122 din 10 octombrie 2010 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 25 noiembrie 2010.


     ART. 12^1
    (1) Suspendarea şi retragerea dreptului de prestare a serviciilor de ocupare conferit în baza notificãrii realizate de cãtre furnizorii prevãzuţi la art. 4^1 şi 4^2 se realizeazã, în mod corespunzãtor, în condiţiile aplicabile furnizorilor acreditaţi în condiţiile prezentelor criterii de acreditare.
    (2) Furnizorii prevãzuţi la art. 4^1 şi 4^2 cãrora li s-a retras dreptul de prestare în România a serviciilor, conferit în baza notificãrii realizate, în vederea continuãrii prestãrii în România a serviciilor de ocupare prevãzute la art. 2 alin. (1), au obligaţia de a realiza o nouã notificare a agenţiei pentru ocuparea forţei de muncã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin depunerea sau transmiterea documentelor prevãzute la art. 4^1 alin. (2) şi art. 4^2 alin. (2).
(3) Furnizorii prevãzuţi la alin. (2) pot realiza o nouã notificare a agenţiei pentru ocuparea forţei de muncã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti numai dupã ce fac dovada plãţii amenzilor stabilite, dupã caz, conform prevederilor prezentelor criterii de acreditare şi ale Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 49/2009 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 68/2010 .

----------
    Art. 12^1 a fost introdus de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.122 din 10 octombrie 2010 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 25 noiembrie 2010.    ART. 13
    Împotriva deciziei de respingere, de suspendare sau, dupã caz, a deciziei de retragere a acreditãrii furnizorul poate înainta contestaţie, în termen de 30 de zile de la data comunicãrii, la Agenţia Naţionalã pentru Ocuparea Forţei de Muncã, care este obligatã sã o soluţioneze în termen de 45 de zile de la înregistrare.

---------
   Art. 13 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.122 din 10 octombrie 2010 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 25 noiembrie 2010.

    ART. 14
    Sub sancţiunea decãderii furnizorul poate introduce acţiune, conform legii, la instanta de contencios administrativ, în cel mult 30 de zile de la data primirii rezoluţiei motivate privind contestaţia sau, în cazul în care nu primeşte rãspuns, de la data expirãrii perioadei de soluţionare a contestaţiei.


    ART. 15
    Furnizorii acreditaţi în condiţiile prezentelor criterii de acreditare, precum şi cei prevãzuţi la art. 4^1 pot sã presteze servicii de ocupare, finanţate din bugetul asigurãrilor pentru şomaj, pe bazã de contracte încheiate cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncã judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, potrivit art. 32 din normele metodologice, ca urmare a selecţiei realizate, conform procedurilor prevãzute de legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice.

----------
    Art. 15 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.122 din 10 octombrie 2010 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 25 noiembrie 2010.    ART. 16
    Furnizorii acreditaţi în condiţiile prezentelor criterii de acreditare, precum şi cei prevãzuţi la art. 4^1 pot fi selectaţi de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, conform legislaţiei în vigoare, în vederea realizãrii serviciilor de preconcediere prevãzute la art. 51 din lege.

----------
   Art. 16 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.122 din 10 octombrie 2010 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 25 noiembrie 2010.

    ART. 17
    Avizele provizorii eliberate furnizorilor de cãtre Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Munca înainte de data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri îşi înceteazã valabilitatea dupã 90 de zile de la aceasta data.

     ART. 17^1
    (1) Pentru asigurarea controlului furnizorilor de servicii de ocupare şi al serviciilor pe care aceştia le presteazã, autoritãţile competente din România coopereazã cu autoritãţile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European.
    (2) Verificarea veridicitãţii documentelor prevãzute la art. 4^1 alin. (2) şi (3), art. 4^2 alin. (2) şi (3), art. 4^3 alin. (3) şi (4), şi art. 5 alin. (1) şi (2), precum şi informarea autoritãţilor competente din statul membru al Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European de provenienţã a furnizorului cu privire la punerea în aplicare a prevederilor art. 12^1 se realizeazã de cãtre agenţiile pentru ocuparea forţei de muncã judeţene şi a municipiului Bucureşti.
(3) În cadrul procesului de cooperare administrativã, schimbul de informaţii între autoritãţile competente din România şi cele din statele membre ale Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European se realizeazã prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne (IMI) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 49/2009 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 68/2010 .

----------
    Art. 17^1 a fost introdus de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.122 din 10 octombrie 2010 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 25 noiembrie 2010.


     ART. 17^2
(1) Furnizorii pot îndeplini, în format electronic, procedurile şi formalitãţile de acreditare sau de notificare prevãzute de prezentele criterii de acreditare, prin intermediul Punctului de contact unic electronic, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 49/2009 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 68/2010 .
(2) Prevederile alin. (1) se aplicã în termen de 60 de zile de la data la care Punctul de contact unic electronic devine funcţional, în condiţiile în care sunt îndeplinite prevederile art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 49/2009 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 68/2010 .

---------
    Art. 17^2 a fost introdus de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.122 din 10 octombrie 2010 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 25 noiembrie 2010.


     ART. 17^3
    (1) Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã contravenţionalã urmãtoarele fapte:
    a) furnizarea serviciilor de ocupare fãrã notificare în situaţia furnizorilor prevãzuţi la art. 4^1 şi 4^2, cu amendã de la 5.000 lei la 10.000 lei;
    b) nerespectarea de cãtre furnizori, inclusiv de cãtre cei prevãzuţi la art. 4^1 şi 4^2, precum şi de cãtre filialele, sucursalele sau alte sedii secundare ale acestora, ale cãror activitãţi intrã în sfera de aplicare a regimului de acreditare reglementat prin prezentele criterii de acreditare, a prevederilor art. 3, cu excepţia celor prevãzute la lit. B, cu amendã de la 5.000 lei la 10.000 lei;
    c) nerespectarea de cãtre furnizori a obligaţiei prevãzute la art. 4^1 alin. (1) şi, dupã caz, a obligaţiei prevãzute la art. 4^2 alin. (2) şi art. 12^1 alin. (2), cu amendã de la 5.000 lei la 10.000 lei;
    d) nerespectarea obligaţiei prevãzute la art. 4^3 alin. (2), cu amendã de la 5.000 lei la 10.000 lei;
    e) prestarea serviciilor de ocupare pe perioada în care furnizorii se aflã în una dintre situaţiile prevãzute la art. 5 alin. (1) pct. 3, în care, potrivit legii, nu au dreptul de a presta aceste servicii, cu amendã de la 10.000 lei la 20.000 lei;
    f) prestarea serviciilor de ocupare de cãtre furnizorii prevãzuţi la art. 4^1 şi 4^2 pe perioada suspendãrii acreditãrii acestora sau, dupã caz, a dreptului de prestare a serviciilor de ocupare conferit în baza notificãrii, cu amendã de la 10.000 lei la 20.000 lei;
    g) nerespectarea obligaţiei prevãzute la art. 11 alin. (7), cu amendã de la 10.000 lei la 20.000 lei;
    h) nerespectarea obligaţiei prevãzute la art. 8 lit. b), cu amendã de la 1.000 lei la 5.000 lei;
    i) nerespectarea obligaţiilor prevãzute la art. 8 lit. d), e), f), i) şi j), cu amendã de la 3.000 lei la 5.000 lei;
    j) nerespectarea obligaţiilor prevãzute la art. 8 lit. h), k) şi l), cu amendã de la 5.000 lei la 10.000 lei;
    k) nerespectarea obligaţiei prevãzute la art. 8 lit. m), cu amendã de la 700 lei la 1.000 lei.
(2) În cazul nerespectãrii obligaţiilor impuse în cuprinsul art. 8 lit. g) sunt aplicabile prevederile art. 28 alin. (1) lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 49/2009 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 68/2010 .
    (3) În cazul furnizãrii serviciilor de ocupare fãrã acreditarea reglementatã în cuprinsul prezentelor criterii de acreditare sunt aplicabile prevederile art. 113 lit. i) şi ale art. 114 alin. (1) lit. b) din lege.
    (4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupã caz, de la data comunicãrii acestuia, jumãtate din minimul amenzii prevãzute la alin. (1). Aceastã posibilitate se menţioneazã expres în procesul-verbal.
    (5) Verificarea îndeplinirii de cãtre furnizori a condiţiilor prevãzute de prezentele criterii de acreditare, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevãzute la alin. (1), (2) şi (3) se realizeazã de cãtre personalul cu atribuţii de control al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncã şi al agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi din cadrul altor instituţii şi autoritãţi care au potrivit legii atribuţii în acest sens.
    (6) În situaţia în care constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevãzute la alin. (1), (2) şi (3) se realizeazã de cãtre personalul cu atribuţii de control prevãzut la alin. (5), altul decât cel din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, instituţiile şi autoritãţile respective au obligaţia de a transmite agenţiei pentru ocuparea forţei de muncã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, competentã potrivit prezentelor criterii de acreditare, o copie a procesului-verbal de constatare, în termen de cel mult 5 zile de la data încheierii acestuia.

----------
    Art. 17^3 a fost introdus de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.122 din 10 octombrie 2010 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 25 noiembrie 2010.


     ART. 17^4
Prevederile art. 17^3 privind contravenţiile se completeazã cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

---------
    Art. 17^4 a fost introdus de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.122 din 10 octombrie 2010 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 25 noiembrie 2010.


     ART. 17^5
Prevederile prezentelor criterii de acreditare se completeazã cu prevederile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 49/2009 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 68/2010 .

---------
    Art. 17^5 a fost introdus de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.122 din 10 octombrie 2010 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 25 noiembrie 2010.

    ART. 18
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din Criteriile de acreditare a furnizorilor de serviciile specializate pentru stimularea ocupãrii forţei de munca.

    Prezentele criterii de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupãrii forţei de muncã transpun prevederile Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 376 din 27 decembrie 2006, în domeniul serviciilor de ocupare prevãzute la art. 2 alin. (1).

----------
    Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost introdusã de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.122 din 10 octombrie 2010 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 25 noiembrie 2010.
                     ANEXA 1
    -------------
la criteriile de acreditare
----------------------------

    Furnizor ...................................................
    Codul fiscal/CUI ...........................................
    Forma de organizare/statutul juridic .......................
    Date de contact:
    adresa .....................................................
    telefon/fax ................................................
    e-mail/internet ............................................


                       MODEL DE NOTIFICARE
              Cãtre Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncã
              a Judeţului ............/Municipiului Bucureşti

......./(denumirea furnizorului)......, cod unic de înregistrare/cod fiscal (CUI/CF) ......., reprezentat prin doamna/domnul ........., având funcţia de ......., prin prezenta vã notificãm în conformitate cu prevederile art. 4^1 din Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupãrii forţei de muncã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 277/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în vederea prestãrii cu caracter permanent în România a serviciilor de ....../(denumirea serviciilor de ocupare pentru care se face notificarea)........., începând cu data de .......................... .
    Precizãm cã în vederea prestãrii cu caracter permanent în România a serviciilor menţionate, deţinem Certificatul/Autorizaţia/Atestatul ..../(denumirea documentului deţinut)........ nr. ...... din data de ........, emis/emisã de ...../(autoritatea competentã emitentã a documentului) ...... din ......./ (statul de stabilire a autoritãţii competente).......... entitãţii ......./(denumirea entitãţii cãreia i s-a emis de cãtre autoritatea competentã documentul deţinut)........ .
    În susţinerea prezentei notificãri, depunem urmãtoarele documente:
    a) .........................................;
    b) .........................................;
    c) .........................................;
    d) .........................................;
    e) ........................................ .

       Data ............... Semnãtura ...............
                                          LS

-----------
   Anexa 1 a fost înlocuitã cu anexa 1 la HOTĂRÂREA nr. 1.122 din 10 octombrie 2010 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 25 noiembrie 2010, potrivit pct. 19 al art. I din actul mai sus menţionat.
                   ANEXA 2
    --------
la criteriile de acreditare
---------------------------

     Furnizor ...............................................
    Codul de înregistrare ...................................
    Forma de organizare/statutul juridic ....................
    Date de contact:
    - din România:
    adresa ..................................................
    telefon/fax .............................................
    - din statul de provenienţã:
    adresa ..................................................
    telefon/fax .............................................
    e-mail/internet .........................................


                       MODEL DE NOTIFICARE
           Cãtre Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncã
          a Judeţului ............./Municipiului Bucureşti

......./(denumirea furnizorului din statul de provenienţã)......., cod de înregistrare ....../(codul de înregistrare al furnizorului)......., reprezentat prin doamna/domnul ......., având funcţia de ......., prin prezenta vã notificãm în conformitate cu prevederile art. 4^2 din Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupãrii forţei de muncã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 277/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în vederea prestãrii cu caracter temporar în România a serviciilor de ....../(denumirea serviciilor de ocupare pentru care se face notificarea)......, începând cu data de ........ şi pânã în data de ........ în localitatea ........., judeţul ......./municipiul Bucureşti.
    În susţinerea prezentei notificãri, depunem urmãtoarele documente:
    a) ..........................................;
    b) ..........................................;
    c) ..........................................;
    d) ..........................................;
    e) ......................................... .

           Data ............... Semnãtura ...............
                                           LS


----------
   Anexa 2 a fost înlocuitã cu anexa 2 la HOTĂRÂREA nr. 1.122 din 10 octombrie 2010 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 25 noiembrie 2010, potrivit pct. 19 al art. I din actul mai sus menţionat.


    ANEXA 3
    --------
la criteriile de acreditare
---------------------------

    Furnizor ...................................................
    Codul fiscal/CUI ...........................................
    Forma de organizare/statutul juridic .......................
    Date de contact:
    adresa .....................................................
    telefon/fax ................................................
    e-mail/internet ............................................

                         MODEL DE NOTIFICARE
            Cãtre Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncã
              a Judeţului ......../Municipiului Bucureşti

....../(denumirea furnizorului)...., cod unic de înregistrare/cod fiscal (CUI/CF) ....., reprezentat prin doamna/domnul ......., având funcţia de ......., prin prezenta vã notificãm în conformitate cu prevederile art. 4^3 din Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupãrii forţei de muncã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 277/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, înfiinţarea pe teritoriul României a filialei/sucursalei/sediului secundar ...../(denumirea entitãţii înfiinţate de cãtre furnizor)......, cod unic de înregistrare/cod fiscal (CUI/CF) ......., în localitatea .........., judeţul ....../municipiul Bucureşti, având datele de contact ...../(adresa, telefon, fax, e-mail, internet ale entitãţii înfiinţate)......., în vederea prestãrii serviciilor de ...../(denumirea serviciilor de ocupare pentru care se face notificarea)..........., începând cu data de ........ .
    Precizãm cã în vederea prestãrii în România a serviciilor menţionate, deţinem Certificatul/Autorizaţia/Atestatul ...../(denumirea documentului deţinut)...... nr. ....... din data de ....., emis/emisã de ..../(autoritatea competentã emitentã a documentului)...... din ..../(statul de stabilire a autoritãţii competente)...... entitãţii ..../(denumirea entitãţii cãreia i s-a emis de cãtre autoritatea competentã documentul deţinut)............ .
    În susţinerea prezentei notificãri, depunem urmãtoarele documente:
    a) ..............................................;
    b) ..............................................;
    c) ..............................................;
    d) ..............................................;
    ................................................ .

          Data ........ Semnãtura .............

                                 LS

---------
   Anexa 3 a fost introdusã de anexa 3 la HOTĂRÂREA nr. 1.122 din 10 octombrie 2010 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 25 noiembrie 2010, potrivit pct. 20 al art. I din actul mai sus menţionat.


    ANEXA 4
    --------
la criteriile de acreditare
---------------------------

                MODEL DE CERTIFICAT DE ACREDITARE


┌────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│Agenţia pentru Ocuparea │ │
│Forţei de Muncã │ ROMÂNIA │
│........................ │MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECTIEI SOCIALE│
│ │AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ│
│ │ │
│ │ │
│ │Agenţia pentru Ocuparea Forţei de │
│ │Muncã ................................. │
│Certificat de acreditare │ │
│Seria .................. │ │
│Nr. .................... │ │
│Data eliberãrii: │ CERTIFICAT DE ACREDITARE │
│anul ................... │ │
│luna ........ziua ...... │ Furnizorul de servicii ................, cu │
│ │sediul/domiciliul în ........., cod unic de │
│ │înregistrare sau cod fiscal (CUI/CF) ........., │
│ │înregistrat la Oficiul Naţional al Registrului │
│ │Comerţului sub nr. ........../Registrul │
│Serviciul de ocupare │asociaţiilor şi fundaţiilor sub nr. .........., │
│acreditat: │se acrediteazã pentru a presta, în condiţiile │
│....................... │legii, servicii de .......................... . │
│ │ │
│ │ │
│ │ Director executiv, │
│ │ ................... │
│Semnãtura │ │
│....................... │ Semnãtura şi ştampila │
│ │ LS │
│ │ │
│ │ │
│ │Seria ............... │
│Eliberat furnizorului de │Nr. ....... │
│servicii │Data eliberãrii: │
│....................... │anul ...... luna ..... ziua ......... │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│Cod unic de înregistrare │ │
│sau cod fiscal │ │
│(CUI/CF) │ Prezentul certificat de acreditare s-a eliberat│
│....................... │în conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002
│ │privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi │
│ │stimularea ocupãrii forţei de muncã, cu │
│ │modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale │
│Înregistrat │Criteriilor de acreditare a furnizorilor de │
│la Oficiul Naţional │servicii specializate pentru stimularea ocupãrii │
│al Registrului Comerţului │forţei de muncã, aprobate prin Hotãrârea │
│sub nr. .............. │Guvernului nr. 277/2002, cu modificãrile şi │
│sau la Registrul │completãrile ulterioare. │
│asociaţiilor şi fundaţiilor │ Falsificarea acestui document este ilegalã şi │
│sub nr. ................. │se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. │
│ │ │
│ │ │
│Semnãtura de primire │ │
│...................... │ │
│ │ │
│ │ │
└────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘----------
   Anexa 4 a fost introdusã de anexa 4 la HOTĂRÂREA nr. 1.122 din 10 octombrie 2010 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 25 noiembrie 2010, potrivit pct. 20 al art. I din actul mai sus menţionat.


    ANEXA 5
    --------
la criteriile de acreditare
---------------------------

                              - Model -
                           REGISTRUL NAŢIONAL
                 al furnizorilor de servicii de ocupare*Font 7*
┌────┬─────────┬───────┬───────────┬────────────┬──────────┬────────────┬───────┬──────┬──────────────────────┬──────┐
│Nr. │Denumirea│ Date │Forma de │Codul unic │Serviciul │Certificatul│Data │Data │Retragerea acreditãrii│ │
│crt.│furni- │ de │organizare/│de înregis- │de ocupare│de acredi- │elibe- │noti- │sau a dreptului de │Obser-│
│ │zorului │contact│statutul │trare sau │acreditat │tare seria │rãrii │ficã- │prestare a serviciului│vaţii │
│ │ │ │juridic │codul fiscal│ │ şi nr. │certi- │rii în├───────────┬──────────┤ │
│ │ │ │ │ (CUI/CF) │ │ │ficatu-│vede- │ Data │ Actul │ │
│ │ │ │ │ │ │ │lui de │rea │retragerii │adminis- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │acredi-│pres- │acreditã- │trativ, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │tare │tãrii │rii sau a │nr. şi │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │servi-│dreptului │data │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ciului│de prestare│ │ │
├────┼─────────┼───────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────┼──────┼───────────┼──────────┼──────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
├────┼─────────┼───────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────┼──────┼───────────┼──────────┼──────┤
├────┼─────────┼───────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────┼──────┼───────────┼──────────┼──────┤
├────┼─────────┼───────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────┼──────┼───────────┼──────────┼──────┤
└────┴─────────┴───────┴───────────┴────────────┴──────────┴────────────┴───────┴──────┴───────────┴──────────┴──────┘---------
   Anexa 5 a fost introdusã de anexa 5 la HOTĂRÂREA nr. 1.122 din 10 octombrie 2010 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 25 noiembrie 2010, potrivit pct. 20 al art. I din actul mai sus menţionat.


    ANEXA 6
    --------
la criteriile de acreditare
---------------------------

                                       - Model -
                                    REGISTRUL NAŢIONAL
             al furnizorilor de servicii de ocupare din alt stat membru al
          Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European care presteazã
            transfrontalier servicii de ocupare pe teritoriul României


*Font 7*
┌────┬──────┬──────────────┬──────┬─────┬─────┬─────────┬───────────┬─────┬──────┬─────┬──────┬──────┬───────┬──────┬──────────────┬──────┐
│Nr. │Denu- │Date de │ │ │ │Documen- │Documentul │ │ │ │ │Auto- │Data │Peri- │Retragerea │ │
│crt.│mirea │contact │ │ │Servi│tul care │doveditor │Auto-│Certi-│Auto-│Certi-│rita- │notifi │oada │dreptului de │ │
│ │furni-├──────┬───────┤Forma │Codul│ciul │atestã │din care │rita-│fica- │rita-│fica- │tea │cãrii │pres- │prestare a │ │
│ │zoru- │din │din │ de │ de │de │acredi- │sã rezulte │tea │tul de│tea │tul │emi- │în │tãrii │serviciilor în│ │
│ │lui │statul│România│orga- │înre-│ocu- │tarea sau│faptul cã │emi- │cazi- │emi- │de │tentã │vederea│servi-│România │Obser-│
│ │ │membru│ │nizare│gis- │pare │autori- │furnizorul │ten- │er │ten- │cazi- │a │prestã-│ciilor├─────┬────────┤ vaţii│
│ │ │al UE/│ │sau │trare│pres-│zarea, │nu a în- │tã a │judi- │tã a │er │cazi- │rii │în │Data │Actul │ │
│ │ │SEE │ │statu-│ │tat │seria şi │cãlcat în │docu-│ciar │cazi-│fis- │erului│servi- │Româ- │retra│adminis │ │
│ │ │ │ │tul │ │în │ nr. │statul de │men- │ │eru- │cal │fiscal│ciilor │nia │gerii│trativ/ │ │
│ │ │ │ │juri- │ │Ro- │ │provenienţã│tului│ │lui │ │ │în │ │drep-│nr. şi │ │
│ │ │ │ │dic │ │mânia│ │legislaţia │ │ │judi-│ │ │România│ │tului│data │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │privind │ │ │ciar │ │ │ │ │de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │prestarea │ │ │ │ │ │ │ │pres-│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │serviciilor│ │ │ │ │ │ │ │tare │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │de ocupare,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │dupã caz │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────────┼──────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16│ 17 │ 18 │
├────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────────┼──────┤
├────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────────┼──────┤
├────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────────┼──────┤
└────┴──────┴──────┴───────┴──────┴─────┴─────┴─────────┴───────────┴─────┴──────┴─────┴──────┴──────┴───────┴──────┴─────┴────────┴──────┘---------
   Anexa 6 a fost introdusã de anexa 6 la HOTĂRÂREA nr. 1.122 din 10 octombrie 2010 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 25 noiembrie 2010, potrivit pct. 20 al art. I din actul mai sus menţionat.

                                ------------